4.5/5 - (2 bình chọn)

NEJM: nghiên cứu về tác dụng lâu dài lên sự phát triển thần kinh của budesonide dạng hít trong điều trị loạn sản phế quản – phổi ở trẻ sinh cực non tháng

budesonide
4.5/5 - (2 bình chọn)

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí New England Journal of Medecine, cho thấy tỉ lệ khuyết tật về phát triển thần kinh sau 2 năm ở các trẻ sinh cực non còn sống được không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm trẻ dùng budesonide dạng hít để dự phòng loạn sản phế quản – phổi và nhóm sử dụng giả dược, nhưng tỉ lệ tử vong lại cao hơn ở nhóm trẻ dùng budesonide.
Các tác giả đã phân bố ngẫu nhiên 863 trẻ (tuổi thai từ 23 tuần 0 ngày đến 27 tuần 6 ngày) vào nhóm sử dụng budesonide dạng hít sớm sau sinh (trong vòng 24 giờ) hoặc sử dụng giả dược. Chỉ số đầu ra phụ dài hạn là khuyết tật thần kinh trong số các trẻ còn sống, được định nghĩa là chỉ số phức hợp bại não, chậm phát triển nhận thức (điểm Chỉ số phát triển tâm thần <85 (-1 độ lệch chuẩn so với điểm trung bình là 100) theo thang điểm Bayley về Phát triển trẻ em, Phiên bản 2, điểm số này càng cao gợi ý rằng trẻ biểu hiện tốt hơn), điếc hoặc mù với tuổi hiệu chỉnh từ 18 đến 22 tháng.

Kết quả cho thấy trong số 629 trẻ có đủ dữ liệu thích hợp về chỉ số đầu ra phụ phức hợp dài hạn, có 148 trẻ (48,1%) ở nhóm 308 trẻ dùng budesonide xuất hiện khuyết tật về phát triển thần kinh, so với 165 trẻ (51,4%) ở nhóm 321 trẻ dùng giả dược (nguy cơ tương đối điều chỉnh theo tuổi thai là 0,93; khoảng tin cậy 95% là 0,80 đến 1,09; P=0,40). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê nào về từng thành phần riêng rẽ trong chỉ số phức hợp. Tỉ lệ tử vong ở nhóm dùng budesonide cao hơn ở nhóm giả dược (82 [19,9%] trong số 413 trẻ so với 58 [14,5%] trong số 400 trẻ có thông tin về tình trạng sống sót; nguy cơ tương đối là 1,37; khoảng tin cậy 95% là 1,01 đến 1,86; P=0,04).

Nghiên cứu được đăng tải trên NEJM ngày 11/01/2018.

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1708831?fbclid=IwAR12-vEgCgX2cuWxtLgvfz3XNeZoRml-h8iRhSW7CsdoPSZqureoAGlx8kI

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 572 9595