4.5/5 - (32 bình chọn)

Dược điển Việt Nam 5

dược điển việt nam 5
4.5/5 - (32 bình chọn)

Bộ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 5358 QĐ-BYT    Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Dược Điển Việt Nam 5

Bộ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

dược điển việt nam 5
Hình ảnh: tập 1 Dược Điển Việt Nam 5

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cử Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định sổ 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuân kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Nghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BYT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2008 của liên Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng, thẩm định, công bố bộ Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc và ban hành, xuât bản Dược điển Việt Nam;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trướng Bộ Khoa học và Công nghệ số 2702/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2012 công bố bộ Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN 11:2012; số 759/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2014 công bố bộ Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN 111:2014; số 746/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 4 năm 2015 công bố bộ Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN IV:2015; số 968/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2017 công bố bộ Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN V:2017; số 2760/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 10 năm 2017 công bố bộ Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN 1:2017 và TCVN VL2017;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam về việc ban hành Dược điển Việt Nam V;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành Dược điển Việt Nam V bao gồm 1519 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc:

  • 485 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược;
  • 385 tiêu chuẩn về thành phẩm hóa dược;
  • 372 tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc dược liệu;
  • 41 tiêu chuẩn về vắc xin và sinh phẩm y tế;
  • 8 tiêu chuẩn về bao bì và nguyên liệu làm bao bì;
  • 228 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.
Dược Điển Việt Nam 5
Hình ảnh: tập 2 Dược Điển Việt Nam 5

Điều 2.

Dược điển Việt Nam V có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Những quy định trước đây trái với quy định của Dược điển Việt Nam V đều bãi bỏ.

Điều 3.

Các Ông/Bà Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Dược điển Việt Nam V.

Điều 4.

Các Ồng/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng Vụ Ke hoạch Tài chính, Thủ trưởng các Vụ/ Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tể các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;
– Các Thứ trường Bộ Y tế (để phối họp);
– Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ KHTC,
Cục KHCN-DT;
– Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc Tp. HCM;
– Sờ Y tế các tinh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Y tế – Bộ Công an; Cục Y tế – Bộ GTVT;
Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng;
– Hiệp hội doanh nghiệp dược VN;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế. Website Cục QLD;
– Lưu: VT, QLD (02b).

Bộ trưởng: Nguyễn Thị Kim Tiến.

Dược Điển Việt Nam 5 Download PDF

Link tải Dược Điển Việt Nam 5 PDF Free

 

[sociallocker id=4672]

Dược điển Việt Nam 5 quyển 1

Dược điển Việt Nam 5 quyển 2

[/sociallocker]

 

DOWNLOAD TỪNG PHẦN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V – PDF SEARCHABLE

[sociallocker id=4672]

[LuuAnh.com 1] DDVN5 TAP 1 DANH MUC CAC CHUYEN LUAN

[LuuAnh.com 2] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN A

[LuuAnh.com 3] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN B

[LuuAnh.com 4] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN C

[LuuAnh.com 5] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN D

[LuuAnh.com 6] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN E&F

[LuuAnh.com 7] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN G

[LuuAnh.com 8] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN H&I&K

[LuuAnh.com 9] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN L

[LuuAnh.com 10] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN M

[LuuAnh.com 11] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN N

[LuuAnh.com 12] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN O&P

[LuuAnh.com 13] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN Q&R&S

[LuuAnh.com 14] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN T&V&X&Z

[LuuAnh.com 15] DDVN5 TAP 1 MUC LUC TRA CUU THEO TEN VN-LATIN

[LuuAnh.com 16] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN HUYET THANH, SINH PHAM VA VACCIN

[LuuAnh.com 17] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – A&B&C

[LuuAnh.com 18] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – D&G&H

[LuuAnh.com19] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – I&K&L&M&N&O&P

[LuuAnh.com 20] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – Q&R&S&T

[LuuAnh.com 21] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – U&V&X&Y

[LuuAnh.com 22] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN CAO DUOC LIEU, DAU, TINH DAU

[LuuAnh.com 23] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN THUOC CO TRUYEN

[LuuAnh.com 24] DDVN 5 TAP 2 – PHO HAP THU HONG NGOAI find

[LuuAnh.com 25] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 1

[LuuAnh.com 26] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 2

[LuuAnh.com 27] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 3&4&5&6&7&8

[LuuAnh.com 28] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 9&10&11

[LuuAnh.com 29] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 12

[LuuAnh.com 30] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 13

[LuuAnh.com 31] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 14&15

[LuuAnh.com 32] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 16&17&18&19

[LuuAnh.com 33] DDVN 5 TAP 2 – MUC LUC TRA CUU VN-LATIN

[/sociallocker]

 

One thought on “Dược điển Việt Nam 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 572 9595